Statut fundacji

STATUT FUNDACJI MUSEION NORWID

 Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

 1.  Fundacja pod nazwą Fundacja Museion Norwid, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

 1.  Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa

§ 4

 1.  Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji.

§ 1

Celami Fundacji są:

 1. Doprowadzenie do stworzenia w Polsce Muzeum Norwida.
 2. Inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu utrwalanie wiedzy i pamięci o Cyprianie Norwidzie.

§ 2

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)    Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

b)    Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami państwowymi pozarządowymi, prywatnymi, oraz osobami fizycznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

2.  Fundacja realizując swoje cele może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie:

 1. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),
 2. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42),
 3. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43),
 4. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44),
 5. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49),
 6. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),
 7. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
 8. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19),
 9. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),
 10. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6),
 11. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61),
 12. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62),
 13. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63),
 14. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65),
 15. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
 16. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.8),
 17. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
 18. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91),
 19. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99),
 20. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
 21. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2),
 22. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),
 23. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
 24. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1),
 25. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12),
 26. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13),
 27. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14),
 28. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2),
 29. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9),
 30. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
 31. Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (PKD 70.21),
 32. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2),
 33. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20),
 34. Reklama (PKD 73.1)
 35. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11)
 36. Działalność związana z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12),
 37. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3),
 38. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30),
 39. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),
 40. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1),
 41. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3),
 42. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0),
 43. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03),
 44. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04),
 45. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91.0),
 46. Działalność bibliotek i archiwów (PKD 91.01),
 47. Działalność muzeów (PKD 91.02),
 48. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2).

§ 3

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji.

§ 1

 1.  Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Kwota 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) pochodząca z ww. funduszu założycielskiego przeznaczona jest na działalność gospodarczą Fundacji.

§ 2

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. działalności gospodarczej

§ 3

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Dochody z działalności gospodarczej służyć mogą wyłącznie realizacji celów statutowych

Rozdział IV: Władze Fundacji.

§ 1

 1.  Władzami fundacji są:

a)    Rada Fundacji,

b)    Zarząd Fundacji.

2.   Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu
udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 2

 1.  Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji może składać  się od jednego do sześciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji. W przypadku remisowego głosowania, decyzja jest zgodna z głosem Przewodniczącego. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 3

 1.  Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 4

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Decydowanie na wniosek Zarządu Fundacji w przedmiocie  połączenia z inną Fundacją lub  likwidacji Fundacji lub zmian statutu Fundacji poprzez zatwierdzanie uchwał Zarządu Fundacji dotyczących ww. kwestii.

§ 5

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 6

 1.  Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 7

 1.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)    uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)    uchwalanie regulaminów,

c)    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)    ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)    podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f)     przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g)    podejmowanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Fundacji uchwał dotyczących zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

3.    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu
Zarządu.

4.    O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5.    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6.    Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

 § 8

 1.  W przypadku jednoosobowego Zarządu  Fundację reprezentuje Prezes Zarządu, przy czym w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych w kwocie przewyższającej  wysokość majątku Fundacji wymagane jest  uzyskanie pisemnej zgody większości członków Rady Fundacji. W wypadku równej ilości głosów, decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego.
 2. W przypadku wieloosobowego Zarządu Fundację reprezentują, z zastrzeżeniem ust. 3,  dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 3. W sprawach niemajątkowych i majątkowych związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do kwoty 5000 złotych, a także sprawach dotyczących zatrudniania pracowników Fundację reprezentuje   jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

Rozdział V: Postanowienia końcowe 

Zmiana Statutu

§ 1

Decyzję w przedmiocie zmian w statucie Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji poprzez zatwierdzenie uchwał Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 2

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 3

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji poprzez zatwierdzenie jednomyślnej uchwały Zarządu.

Likwidacja Fundacji.

 § 4

 1.  Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 5

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji poprzez zatwierdzenie jednomyślnej uchwały Zarządu.

§ 6

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 7

Statut został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 13 października 2013 r. i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.