O fundacji

W ostatnim zachowanym liście, napisanym dwa miesiące przed śmiercią,
Cyprian Norwid pisał o sobie „C.N. zasłużył na dwie rzeczy od Społeczeństwa Polskiego: to jest, ażeby oneż społeczeństwo nie było dlań obce i nieprzyjazne”.

Przez długi czas, niestety, było inaczej. W ostatnich latach, w ślad za intensywnie rozwijającą się refleksją naukową, znacząco wzrosła, na szczęście, liczba różnorodnych przedsięwzięć i inicjatyw służących wzbogaceniu wiedzy o życiu i twórczości Norwida oraz ich popularyzacji. Wiele z nich związanych jest z miejscami, w których poeta spędził pierwsze lata swojego życia. Wśród tych inicjatyw wciąż brak jednak muzeum poświęconego autorowi „Promethidiona”.

Cel fundacji

Fundacja „Museion Norwid” stawia sobie za cel przede wszystkim właśnie stworzenie takiego muzeum, które byłoby jednocześnie centrum różnego rodzaju lokalnych i ponadlokalnych przedsięwzięć związanych z Norwidem, a także domem pracy twórczej da norwidologów. Istnieje realna szansa, by siedzibą planowanego muzeum stał się pałac w Dębinkach, a więc miejsce, w którym poeta spędził wiele miesięcy swojego życia na dworze Ksawerego Dybowskiego. W sytuacji, gdy niemożliwe jest wykorzystanie na ten cel rodzinnego dworku poety w Głuchach, pałac, z którym Norwid był realnie związany i który po latach przywoływał we wspomnieniach i rysunkach, wydaje się miejscem bardzo dobrym na poświęcone poecie muzeum. Obecnie w pałacu mieści się dom dziecka, wiemy jednak, że są plany przeniesienie tej placówki do innego obiektu. Wydaje się, że jest to dobra okazja, by w pałacu powstało muzeum Norwida.

Wierzymy, że jesteśmy w stanie stworzyć miejsce, które będzie dumą zarówno Mazowsza, jak i całego kraju!

Fundacja „Museion Norwid” już teraz posiada cenne norwidiana, które mogłaby przeznaczyć na przyszłą ekspozycję (kilka oryginalnych prac plastycznych, grafiki, pierwodruki) oraz bogaty księgozbiór norwidologiczny, który mógłby stanowić zaczątek biblioteki domu pracy twórczej. Dysponuje też pewnymi środkami finansowymi, które może przeznaczyć na remont i wyposażenie pałacu.

Fundacja została zarejestrowana w KRS 17 marca 2014 roku. Po ukonstytuowaniu się Rady rozpoczęła swą działalność. Obecnie powoływana jest Rada Programowa, której skład niebawem przedstawimy. Równolegle podejmowane są działania w sprawie ustalenia przyszłości pałacu w Dębinkach: spotkania, oficjalna korespondencja. Fundacja ma w planie także inne działania związane z osobą Norwida i promocją jego sylwetki i dzieła. Będziemy o tym informować.

Wspomóż nas

Potrzebujemy jednak różnorakiej pomocy. W związku z powyższym apelujemy przede wszystkim do władz samorządowych wszystkich szczebli, do władz kościelnych, do szkół, bibliotek, domów kultury, stowarzyszeń i innych instytucji działających nie tylko na terenie „Rzeczypospolitej Norwidowskiej”, ale też do wszystkich, którym bliski jest Cyprian Norwid, którzy uważają, że jego osoba i twórczość warte są godnego upamiętnienia. Prosimy wszystkich Państwa o propagowanie i wspieranie inicjatywy utworzenia muzeum Norwida w Dębinkach. Mamy nadzieję, że dzięki pomocy wielu środowisk za siedem lat z dumą będziemy obchodzić 200. rocznicę urodzin jednego z największych naszych rodaków w poświęconym mu muzeum.

Rada i Zarząd Fundacji